Kyocera White Ceramic Chef's Knife

Kyocera White Ceramic Chef's Knife

FK160wh