White Paparazzi Tee by Ames Bros

White Paparazzi Tee by Ames Bros

Pretty cool design.