amiastri | Empress Garden Reversible Girls' Corduroy Jacket and Tiered Twirly Skirt

amiastri | Empress Garden Reversible Girls' Corduroy Jacket and Tiered Twirly Skirt

Ah, much better with the skirt! Gorgeous!