Matryoshkus Nero Nesting Dolls

Matryoshkus Nero Nesting Dolls

Also available in white. "Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte and terabyte take shape of Matryoshka dolls to make the right sequence."