Sabathi Merveilleux Sauvignon Blanc 2002

Sabathi Merveilleux Sauvignon Blanc 2002

Choice of beverage: sauvignon blanc, water, sauvignon blanc – in that order.