Anthony David Piggy Bank w/ Swarovski Crystals (It's A Girl)

Anthony David Piggy Bank w/ Swarovski Crystals (It's A Girl)

Simply adorable.