Epilepsy: Seize the Day

Epilepsy: Seize the Day

Wrong? Yes Funny? Definitely!