Otis Bed Otis Grip Strip - No-Slide Grip Strips

Otis Bed Otis Grip Strip - No-Slide Grip Strips

add to keep the futon on the frame