Eraserhead Polaroid Prints

Eraserhead Polaroid Prints

12 pack of 8 x 10 Eraserhead off-set prints from polaroids taken in 1972!