envelope pillow - Calvin Klein

envelope pillow - Calvin Klein

Great detail on this throw pillow.