O 9k gold ring by doronmerav on Etsy

O 9k gold ring by doronmerav on Etsy

An organic minimalist gold ring