Royal Stripes - Handmade Decorative Cushion

Royal Stripes - Handmade Decorative Cushion

Looks very royal.