Summer rain kitchen towel - 048

Summer rain kitchen towel - 048

PataPri's work amazes me.