Eugenia Kim Max Panama Fedora

Eugenia Kim Max Panama Fedora

A vintage inspired take on this straw fedora, the white and black stripes fold in a gorgeous way. Love.