HECTIC x Stussy x UNDFTD x MEDICOM TOY - Full Metallic Jacket 100% & 400% BE@RBRICK

HECTIC x Stussy x UNDFTD x MEDICOM TOY - Full Metallic Jacket 100% & 400% BE@RBRICK

oohh~ shiny