Vampire Julius Monkey by Paul Frank

Vampire Julius Monkey by Paul Frank

Nice! Paul Frank's Julius Monkey goes Goth!!