Walk Of Shame

Walk Of Shame

Women's shirt parody of a marathon run shirt. Says "Walk of shame 5k". Hehe.