24 Clear Glass Flute Vase

24 Clear Glass Flute Vase

Very elegant vase.