Vinyl Singing Toys from McDonalds

Vinyl Singing Toys from McDonalds

Super-cute vinyl toys from McD. "I'm lovin' it"