8oz Shea Butter Body Lotion

8oz Shea Butter Body Lotion

We now have LILAC in our Shea Butter Lotion.