ANSAI - COMPUTER PORTFOLIO KIX01

ANSAI - COMPUTER PORTFOLIO KIX01

Nice and sleek. wish it comes in size for 15" MBP!