Pine Folding Table from MUJI

Pine Folding Table from MUJI

flexible. folds. flat.