Orazio the Orangutan Zoobie

Orazio the Orangutan Zoobie

Your child will want to take Orazio with him everywhere! Orazio is a limited edition Orangutan Zoobie, an adorable plush toy that easily converts into a soft comfort blanket at any time!