Aigle, Kids Wellington rain boots

Aigle, Kids Wellington rain boots

Aigle rain boots...they're what all the chic, little kids in France wear when it rains. Ooh, la, la!