Pedro Garcia Delia satin shoes

Pedro Garcia Delia satin shoes

Dark and glamorous!