Yochi - Black & White 3 Strand Necklace

Yochi - Black & White 3 Strand Necklace

Lovely Black and White combo.