Mitoku Marukura White Miso

Mitoku Marukura White Miso

An integral ingredient in many of my soups