Wilton Trick Sparkler Birthday candles

Wilton Trick Sparkler Birthday candles

These birthday candles Sparkle when you light them -- make an impression on your birthday cake!