Wokka Saki Vodka

Wokka Saki Vodka

You can always drown your sorrows in Vodka... A tasty, East meets West blend of vodka and saki.