Stolichnaya Vodka

Stolichnaya Vodka

Very clean and reasonably priced.