Sam Edelman "Whitely" Bootie

Sam Edelman "Whitely" Bootie

Snack print + metallic = YES! I think I need these. I think YOU need these.