Swarovski Skull Pocket Watch

Swarovski Skull Pocket Watch

Swarovski Skull Pocket Watch...$850.00 Combines both ancient and modern aspects!