Menorahmorph in Lime by Karim Rashid

Menorahmorph in Lime by Karim Rashid

21st century hanukkah