Akkiloki PEECOL by eBoy for Kidrobot

Akkiloki PEECOL by eBoy for Kidrobot

I've loved the illustration of eboy for years, and I'm trilled that Kidrobot is launching Peecol.