Tokidoki: Mozzarella

Tokidoki: Mozzarella

So adorable, yet so deadly....