Kidrobot - I love toys tee...

Kidrobot - I love toys tee...

Toys??? What kindsa toys? ;-)