Mongolian Lamb Pillow Cover

Mongolian Lamb Pillow Cover

Fuzzy Wuzzy was ... a mongolian lamb pillow cover ... natch!