Troika ballpoint 'Retro Style'

Troika ballpoint 'Retro Style'

One of the loveliest i ever saw!