KimonoMomo | Obi Clutch Bags

KimonoMomo | Obi Clutch Bags

Clutches made from vintage obis. $65+; other bag styles available.