Barack Obama 08 Mug

Barack Obama 08 Mug

Love this mug...