Mini Zen Garden by Toysmith

Mini Zen Garden by Toysmith

I so need one of these at works. Ohm....