The Thin Man: The Motown Solo Albums, Vol. 2: Eddie Kendricks

 The Thin Man: The Motown Solo Albums, Vol. 2: Eddie Kendricks - Photo