Yoshitomo Nara: The Complete Works

 Yoshitomo Nara: The Complete Works - Photo