WS Yellow & Blue Toile Potholder

 WS Yellow & Blue Toile Potholder - Photo