Naya "Samara" Ankle Wrap Leather Sandal

 Naya "Samara" Ankle Wrap Leather Sandal - Photo