Something for Everybody by Devo

 Something for Everybody by Devo - Photo