La Mer - Crème de la Mer/2.0 oz.

 La Mer - Crème de la Mer/2.0 oz. - Photo